Мова. Суспільство. Журналістика

 

            Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Шановні колеги!

 

Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує взяти участь у XX (ювілейній) міжнародній науково-практичній конференції з проблем функціонування і розвитку української мови Мова. Суспільство. Журналістика(присвячується 180-літтю Київського університету)

11 квітня 2014 року (м. Київ). У рамках заходу буде проведено V Всеукраїнський науково-практичний семінар «КУЛЬТУРА МОВИ – КУЛЬТУРА НАЦІЇ» у форматі круглого столу на тему "Вплив творчості Тараса Шевченка на сучасний український медіадискурс".

 

Програма конференції передбачає пленарне засідання, роботу в секціях, круглий стіл.

Реєстрація учасників розпочнеться з 9:00 у фойє Інституту (під час реєстрації кожний учасник отримає програму конференції та збірник тез).

Орієнтовний регламент роботи*:

 

10:00

13:00

– урочисте пленарне засідання

14:00

17:00

– робота в секціях

і на круглому столі

17:00

18:00

– підсумки конференції

* – можливі зміни буде відображено в програмі

 

На обговорення учасників конференції планується винести, зокрема, такі теми:

 • українська мова і суспільство;
 • жанрово-стильові різновиди текстів мас-медіа;
 • питання мовної культури в системі соціальних комунікацій.

Для участі в конференції необхідно до 20 лютого 2014 року надіслати на адресу

mova-2014@ukr.net:

-      заявку (див. Додаток 1);

-      тези доповіді (для підготовки збірника матеріалів конференції);

-      відсканований відгук наукового керівника (для учасників без наукового ступеня).

Організаційний внесок – 100 грн. (крім докторів наук). Порядок сплати оргвнесків та реквізити банківського рахунку буде повідомлено після зарахування заявки учасника.

Відскановану квитанцію про сплату оргвнеску необхідно надіслати на адресу mova-2014@ukr.net до 1 березня 2014 року.

Організаційний внесок не включає:

-      витрати на проїзд, проживання, харчування;

-      витрати на публікацію статті.

Статті за матеріалами виступів на конференції для опублікування у фаховому виданні із соціальних комунікацій можна подавати до 11 квітня 2014 року включно. Електронний варіант (див. Додаток 1) слід надсилати на адресу mova-2014@ukr.net, паперові примірники рукописів прийматимуться під час реєстрації учасників у день проведення конференції. Без паперового варіанту статті не розглядатимуться.

Конференція відбудеться в Інституті журналістики за адресою: Київ, вул. Мельникова, 36/1 (їхати до ст. метро “Лук’янівська”, потім тролейбус 16, 19, 23 або маршрутне таксі до зупинки “вул. Пугачова”).

Контактні тел.: (044) 481 45 10 (кафедра мови та стилістики); (098) 429 16 69 (доц. Дмитро Данильчук). Новини про конференцію можна прочитати на сторінці www.journ.univ.kiev.ua/mova (розділ КОНФЕРЕНЦІЇ).

ОРГКОМІТЕТ

 

 

Додаток 1

ЗАЯВКА

на участь у науковій конференції Інституту журналістики

 

ПІБ

Назва доповіді (статті)

Назва секції

Науковий ступінь, вчене звання

Місце роботи, посада

Контактна інформація (адреси, телефони)

e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

□   потрібне поселення в готелі

□   потрібне офіційне іменне запрошення

 

НАГАДУЄМО

І. Вимоги до оформлення статей:

 1. Обсяг статті – 12–20 тис. др. знаків, включаючи рисунки, схеми та список літератури (у текстовому редакторі Word 97/2000/2003 або у форматі RTF).
 2. Текст статті має містити обов’язкові структурні елементи згідно з вимогами ВАК України (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій з даної проблеми, формулювання мети статті (постановка завдання), висновки дослідження тощо).
 3. Технічні вимоги: формат аркуша А4, відступи: зліва – 3 см, справа – 1 см, згори та знизу – 2 см. Текст: шрифт – Times New Roman; розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5, абзац – 1 см.
 4.  Матеріали подавати в такій послідовності:

–  ім’я та прізвище автора, напр.: Іван Іваненко, далі звичайним шрифтом – науковий ступінь (якщо є), посада та інші відомості про автора (новий абзац звичайними літерами напівжирним курсивом з вирівнюванням по лівому краю);

–  назва статті (через рядок по центру великими літерами жирним шрифтом);

–  текст статті (через рядок після назви);

–  література (через рядок після основного тексту статті; великими літерами жирним шрифтом ЛІТЕРАТУРА)*

* Список літератури в алфавітному порядку оформлюється згідно з державним стандартом:

Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Д. Г. Куренівський. – К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с.

Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с.

Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с.

Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2. – № 2. – С. 13–20.

 1. Ілюстративний матеріал виділяти курсивом. Для посилань на джерело цитування використовувати квадратні дужки, напр.: [5, 41] (де 5 – номер джерела відповідно до списку використаної літератури, а 41 – номер сторінки), а посилання на джерела ілюстративного матеріалу здійснювати в круглих дужках, напр..: (І. Франко).
 2. Анотації, ключові слова, індекс УДК є обов’язковими.
 3. Стаття подається в одному роздрукованому примірнику та в електронному варіанті. Без паперового варіанту статті не розглядатимуться (див. с. 1).
 4. Для авторів-студентів обов’язковою є рецензія наукового керівника.

Увага! Статті, надіслані для публікації у фаховому науковому виданні, оргкомітет конференції передає для розгляду редакцією журналу на предмет дотримання вимог і наукового рівня.

Статті, які мають низький науковий рівень, не відповідають тематичній спрямованості видання або оформлені з порушенням вимог, не публікуватимуться. Не схвалені до друку статті авторам не повертаються. Про результати розгляду та умови оплати публікації авторові буде повідомлено електронною поштою.

 

ІІ. Вимоги до оформлення тез:

Тези доповідей до 5 сторінок приймаються до видання українською, російською та англійською мовами. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля 2 см.

У тезах потрібно окреслити актуальність та мету дослідження, викласти результати та сформулювати висновки.

Список літератури друкується наприкінці в алфавітному порядку, посилання на джерело наводиться в тексті у квадратних дужках, номери сторінок вказуються через кому [1, 11].

 

Увага! Матеріали конференції друкуватимуться в авторській редакції. За науковий зміст і якість поданих матеріалів відповідальність автори та (для студентів і аспірантів) наукові керівники. Оргкомітет залишає за собою право на відмову в друкуванні матеріалів, що не відповідають вказаним вимогам або термінам подання.

 

Зразок оформлення тез

Загороднюк Владислава – аспірант / здобувач, докторант, викладач (вказати ВНЗ, вчене звання, науковий ступінь)

 

Властивості, ознаки та можливості інфотейнменту як продукту комерціалізації телебачення

(ТЕКСТ)

ЛІТЕРАТУРА

 1. Аксененко С. Культ безличности (заметки о массовой культуре) [Електронний ресурс] / Аксененко С., Курий С. // ХайВей. – 2006. – Режим доступу : http://h.ua/story/23166/
 2. Галич О. Теорія літератури : підручник / Галич О., Назарець В., Васильєв Є. ; за наук. ред. О. Галича. – К. : Либідь, 2001. – 488 с.