Cтратегічний пріоритет наркополітики України

Згідно з пріоритами, визначеними у Стратегії державної політики щодо наркотиків до 2020 року, Державна служба України з контролю за наркотиками за підтримки Управління ООН з наркотиків і злочинності та Групи Помпіду Ради Європи проводить 11–12 вересня 2014 року в Києві (приміщення Президент-Готелю, вул. Госпітальна, 12) науково-практичну конференцію на тему «Скорочення попиту на наркотики – обнадійлива перспектива оздоровлення людського життя». Серед інформаційних партнерів цього заходу – ВБФ «Журналістська ініціатива».

 

Мета конференції – розгляд сучасного стану реалізації політики в галузі скорочення попиту на наркотики, узагальнення накопиченого досвіду й визначення наявних проблем у цій сфері та шляхів їх розв’язання на основі досягнень науки й передової практики. Заплановано обговорення на пленарних, секційних засіданнях та інтерактивних семінарах основних складників скорочення попиту: профілактики вживання наркотиків, лікування та реабілітації наркозалежних.

 

Серед завдань конференції – стимулювання діалогу, обміну досвідом між представниками наукових, професійних, політичних кіл та неурядових організацій, а також обговорення сучасних науково обґрунтованих підходів з профілактики вживання наркотиків, лікування й реабілітації наркозалежних, запобігання негативним медико-соціальним наслідкам зловживання наркотиками.

 

У роботі конференції візьмуть участь керівники міністерств і відомств охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення, молоді і спорту, наркоконтролю, правоохоронних органів, пенітенціарної служби, представники неурядових організацій, громадськості, а також провідні вітчизняні й зарубіжні вчені, експерти світового рівня, лікарі в галузі профілактики, лікування та реабілітації наркозалежності.

 

Сучасний міжнародний досвід реалізації наркополітики представлять керівники й експерти Управління ООН з наркотиків і злочинності, Групи Помпіду Ради Європи та інші.

 

Прес-реліз конференці:

 

Зниження попиту на наркотики – стратегічний пріоритет наркополітики України

 

Україна послідовно реалізує взяті на себе міжнародні зобов'язання, що випливають з Єдиної Конвенції про наркотичні засоби 1961 року, Конвенції про психотропні речовини 1971 року, Конвенції про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року. Україна, нарівні з іншими державами – членами ООН, зобов'язалася заохочувати, розробляти, переглядати і зміцнювати ефективні, всеосяжні та комплексні програми скорочення попиту на наркотики, засновані на наукових даних і які передбачають широке коло заходів, включно з первинною профілактикою, раннім втручанням, лікуванням, доглядом, реабілітацією, соціальною реінтеграцією та відповідними допоміжними послугами, спрямованими на зміцнення здоров'я та підвищення соціального добробуту певних осіб, сімей та громад, пом'якшення негативних наслідків споживання наркотиків для окремих осіб і суспільства в цілому.

 

Наркоситуація в Україні останніми роками характеризується такими обставинами і тенденціями:

 

- на сьогодні загальна кількість зареєстрованих наркоспоживачів становить 150 тисяч осіб, що більш як на 20 тис. менше, ніж 2009 року;

 

- протягом останніх років спостерігається зменшення кількості злочинів, пов’язаних з наркотиками (з 15,9% у 2007 році до 9% у 2012-му);

 

- за цей же період зменшилась кількість осіб, яким уперше встановлено діагноз психічних розладів, пов’язаних зі вживанням наркотиків (2012 р. – 16984 особи). Знижується кількості осіб, які вживали опіоїди і вперше звернулися по медичну допомогу.

 

Разом з тим зростає кількість захворювань, обумовлених залежністю від каннабіноїдів, від кількох наркотиків та інших психоактивних речовин, відзначається ріст вживання синтетичних наркотиків.

 

На нелегальному ринку наркотиків найбільш поширені – опій, марихуана та стимулятори амфітамінового ряду. Кількість осіб з числа наркозалежних, які вживають опіати й перебувають під наглядом, становить 68%, а які вживають стимулятори – 16,9%.

 

Високою залишається частка немедичного вживання наркотиків. Так, за підсумками репрезентативного опитування споживачів наркотиків, проведеного 2013 року Українським інститутом соціальних досліджень ім. А. Яременка спільно з Українським центром контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України, 41,1% респондентів вживали наркотики один раз на добу, 11,5% – 2 рази, решта – по 3 й більше протягом останніх 24 годин.

 

Спостерігається тенденція до зниження постановки першого діагнозу наркозалежності в групі 18–35 років і збільшення у групі 36–50 років, що свідчить про старіння опіатного нарковживання. Також непокоїть зростання полінаркоманії, практика якої збільшилась протягом останнього періоду до 44,5%.

 

Зазначені тенденції обумовлені комплексом певних факторів. Серед об’єктивних причин – поява на ринку України нових комбінованих препаратів психоактивної дії, так званих дизайнерських наркотиків, які раніше не були предметом зловживань, що становить певні труднощі у виявленні та своєчасному взятті їх під контроль; зміни у демографічній ситуації: скорочення населення країни, так звана «демографічна яма», яка виникла внаслідок зниження народжуваності у 1990-х роках, і як наслідок – старіння осіб, носіїв опіоїдної наркоманії; загострення соціально-економічних проблем через світову кризу та внутріполітичні процеси.

 

На цьому тлі зниженню гостроти проблеми наркоманії сприяло втілення в наркологічну практику системи комплексних інтегрованих медичних послуг і профілактичних заходів, розвиток програм зниження шкоди, зниження силового тиску на наркозалежних і концентрація зусиль правоохоронних органів на протидію наркобізнесу та оптовим розповсюджувачам наркотиків.

 

Так, у 2013 році органами внутрішніх справ виявлено 32,7 тис. кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, ліквідовано 33 організованих злочинних угруповання, 139 міжнародних каналів переміщення наркотиків через державний кордон України. Порушено 25 кримінальних справ щодо незаконного розповсюдження наркотичних засобів з використанням мережі Інтернет, що вдвічі більше, ніж у 2012 році.

 

Це лише перші кроки до реальних позитивних змін, тому досвід інших країн, особливо з питань прогнозування подальшої динаміки наркоситуації, врахування факторів, які породжують ці зміни і впливають на них, для України є особливо цінним.

 

Попередній досвід і нинішня практика реалізації Україною та іншими державами наркополітики свідчить про те, що курс на скорочення попиту є обнадійливою перспективою оздоровлення суспільства і людини.

 

Ефективність такого підходу очевидна: скорочення попиту дає змогу комплексно вирішувати найбільш гострі проблеми наркоманії – превенції, лікування, реабілітації у їхній єдності, відкриває реальну можливість повернення залежних осіб до активної життєдіяльності.

 

Скорочення попиту сприяє розвитку і вдосконаленню медичної сфери, позитивно змінює ставлення залежного до процесу лікування, вселяючи у нього надію позбавлення від хвороби. У свою чергу, це сприятиме кардинальним змінам у діяльності правоохоронних органів у руслі концентрації їхніх зусиль на протидії наркобізнесу, підриві його економічної основи.

 

У серпні 2013 року уряд України затвердив Стратегію державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, лейтмотивом якої є проголошення гуманістичного підходу держави і суспільства до вирішення проблем, пов'язаних з наркотиками в Україні. Стратегія декларує збалансований та інтегрований підхід, спрямований на скорочення попиту та пропозиції, пріоритетність лікувально-профілактичних заходів над кримінально-силовими, встановлення розумного балансу між заходами контролю за обігом наркотиків і забезпечення доступності підконтрольних препаратів і речовин у легальному обігу.

 

Особливий фокус у Стратегії – на розвиткові й усебічному застосуванню науково обґрунтованих методів профілактики вживання наркотиків, лікування, реабілітації та ресоціалізації наркозалежних, запобігання негативним медико-соціальним наслідкам зловживання наркотиками. У Стратегії також наголошується на потребі посилення міжнародного співробітництва, а також посилення науково-дослідного супроводу процесів вироблення та реалізації наркополітики у країні.

 

Згідно з пріоритетними завданнями, визначеними у Стратегії державної політики щодо наркотиків до 2020 року, Державна служба України з контролю за наркотиками за підтримки Управління ООН з наркотиків і злочинності та Групи Помпіду Ради Європи проводить 11–12 вересня 2014 року у Києві науково-практичну конференцію на тему «Скорочення попиту на наркотики – обнадійлива перспектива оздоровлення людського життя».

 

Мета конференції – розгляд сучасного стану реалізації політики в галузі скорочення попиту на наркотики, узагальнення накопиченого досвіду та визначення наявних проблем у цій сфері та шляхів їх розв’язання на основі досягнень науки й передової практики. Досягнення цієї мети передбачається через обговорення на пленарних, секційних засіданнях та інтерактивних семінарах основних складників скорочення попиту: профілактики вживання наркотиків, лікування та реабілітації наркозалежних.

 

Завданнями конференції є також стимулювання діалогу, обміну досвідом між представниками наукових, професійних, політичних кіл та неурядових організацій, а також обговорення сучасних науково обґрунтованих підходів з профілактики вживання наркотиків, лікування та реабілітації наркозалежних, попередження негативних медико-соціальних наслідків зловживання наркотиками.

 

У роботі конференції беруть участь керівники міністерств і відомств охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, молоді і спорту, наркоконтролю, правоохоронних органів, представники неурядових організацій, громадськості, а також провідні вітчизняні та зарубіжні вчені, експерти світового рівня, лікарі в галузі профілактики, лікування та реабілітації наркозалежності.

 

Міжнародний досвід реалізації наркополітики представляють керівництво й експерти Управління ООН з наркотиків і злочинності, Групи Помпіду Ради Європи та інші.

 

Прес-служба ДСКН України