«ЖУРНАЛІСТСЬКА ІНІЦІАТИВА» ОБГОВОРЮЄ ЗАКОНОПРОЕКТ

Редакція, запропонована у законопроекті

Пропозиції ВБФ «Журналістська ініціатива»

Мотивування запропонованих змін (коментар)

Проект Закону “Про захист професійної діяльності журналістів”

Пропозиції ВБФ «Журналістська ініціатива»

У ПРЕАМБУЛІ ЗАКОНУ

 

Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі провадження журналістом своєї професійної діяльності, встановлює основи її правового захисту, професійні права та обов’язки журналіста, відповідальність за порушення законодавства про захист професійної діяльності журналіста.

 

 

 

 

 

 

Розділ I Стаття 1 пункт 2.

 

пов’язана із збором

 

Журналіст може провадити професійну діяльність, перебуваючи у трудових або цивільних правовідносинах з редакцією друкованого засобу масової інформації, телерадіоорганізацією, інформаційним агентством (далі – редакція) або діючи за їх дорученням чи самостійно.

 

 

 

Стаття 3. 1. 1)

1) покладення обов’язків на організації, їх посадових осіб подавати журналісту об’єктивну, достовірну інформацію про свою діяльність та прийняті рішення;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) установлення відповідальності за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Держава гарантує журналісту вжиття відповідних заходів реагування у разі посягання

 

 

 

Розділ II

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖУРНАЛІСТІВ

 

 

 

Стаття 5. Права та свободи журналіста

 

 

1) збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію в усному, письмовому або іншому вигляді на свій вибір;

 

 

3) створювати та опрацьовувати твори, поширювати інформацію, погляди і переконання, судження і коментарі через засоби масової інформації;

 

 

 

 

 

5) запитувати усну, письмову інформацію про діяльність органів законодавчої, виконавчої і судової влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (далі — організації), їх посадових осіб;

 

7) на доступ до статистичних даних, архівних, бібліотечних, музейних фондів, за винятком тих, що містять відомості, які становлять державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення яких заподіює шкоду особі, суспільству і державі;

 

 

 

 

 

 

 

10) після пред’явлення документа, що засвідчує його професійну належність збирати інформацію в районах стихійного лиха, катастроф, у місцях аварій, масових безпорядків крім випадків, передбачених законом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) використовувати, опубліковувати, оголошувати чи іншим способом відтворювати зміст документів, листів, інших матеріалів або їх фрагментів, іншим способом поширювати інформацію, зокрема одержану з використанням аудіо- та відеозапису, кіно- і фотозйомки, якщо це не порушує конституційні права та свободи людини, не є втручанням в її особисте і сімейне життя...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) поширювати підготовлені ним твори (фонограми, відеозаписи, письмові тексти тощо) за власним підписом (авторством) або під умовним ім’ям (псевдонімом);

 

 

 

 

 

 

 13) не розкривати джерело інформації або інформацію, яка дозволяє встановити джерела інформації...

 

 

14) відмовитися від виконання доручення редакції, якщо воно суперечить законодавству...

 

 

 Перелік прав та свобод журналіста, передбачених цим Законом, не є вичерпним. Права та свободи журналіста можуть бути обмежені лише законом.

 

 

 

 Стаття 6. 1.

8) задовольняти прохання осіб, які надали відомості, зазначати джерела інформації...

 

 

 

10) дотримуватися, перебуваючи в місцях збройних конфліктів, вчинення терористичних актів, ліквідації небезпечних злочинних груп, вимог щодо нерозголошення планів спеціальних підрозділів, і не пропагувати дій терористів та інших злочинних груп, їх вчинків і заяв, які є спеціально інспірованими ними для засобів масової інформації, не виступати в ролі арбітра, не втручатися в інцидент.

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 7. Редакційна свобода журналістів

 

 

1. Редакційна свобода журналістів забезпечується керівництвом редакції засобу масової інформації та полягає...

 

2. Редакційна свобода журналістів передбачає право самостійно вирішувати всі питання, пов’язані із збиранням, одержанням, зберіганням і використанням інформації.

 

 

 3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування – засновники засобу масової інформації, їх посадові та службові особи не мають права втручатися у редакційному політику...

 

 

Розкриття інформації, джерела інформації може бути тільки за виняткових обставин, якщо життєво важливі суспільні або особисті інтереси знаходяться під загрозою.

 

 

 

 

Стаття 8.

4. Редакційний статут засобу масової інформації визначає:

 

основні вимоги до забезпечення точності, об’єктивності, неупередженості та збалансованості інформації, що розповсюджується засобом масової інформації;

 

 вимоги до розповсюдження конфіденційної інформації;

вимоги до розповсюдження інформації про насильство;

вимоги до розповсюдження інформації про злочини;

вимоги до розповсюдження інформації про різні групи населення...

 

вимоги до захисту дітей від негативного впливу інформації, що розповсюджується засобом масової інформації...

 

вимоги до дотримання авторських та суміжних прав при розповсюдженні інформації;

 

 5.

внесення на розгляд органів управління засобу масової інформації питання про відсторонення від керівництва засобу масової інформації або її його окремими підрозділами осіб...

 

 

 6. Редакційний статут засобу масової інформації має бути оприлюднений. Копія редакційного статуту протягом семи днів з часу його прийняття або внесення змін до нього надсилається до спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері інформації.

 

 

 

 

 

7. ...журналісти гарантують власнику засобу масової інформації або уповноваженим ним особам можливість оприлюднити свою позицію.

 

 

 

 Стаття 9.

1. Журналісти з власної ініціативи можуть утворювати громадські організації журналістів, які діють відповідно до своїх статутів.

 

 

2. ...права, передбачені їх статутами та законодавством України.

 

 

 

 

Розділ IІI Стаття 10.

1. Підставою для застосування особливих механізмів соціального захисту...

 

1) творчий характер, інтенсивність інтелектуальної праці, ненормований робочий день за умови жорсткої регламентації редакційного і технологічного процесу підготовки та випуску видань і програм;

 

 

 

3) постійне велике морально-психологічне навантаження і напруженість, виконання службових обов’язків і творчих планів у стресових ситуаціях;

 

4) систематичне перебування у відрядженнях та поїздках, зокрема у місцях надзвичайних подій...

 

 

 5) необхідність здійснювати постійний пошук нової інформації та її джерел...

 

 

Стаття 11.

1. Журналістам гарантується право на охорону праці, одержання пільг та компенсацій, на медичний огляд, соціальне страхування, проведення всебічного розслідування внаслідок настання нещасних випадків, смерті і заподіяння шкоди здоров’ю...

 

 

 

 

 

 Журналісти підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства.

 

Відшкодування шкоди, заподіяної журналісту внаслідок ушкодження його здоров’я або у разі смерті журналіста...

 

 

 

2. Журналісти мають право на щорічну відпустку тривалістю 36 календарних днів та санаторно-курортне лікування за рахунок власників (засновників) засобів масової інформації.

 

 

 

3. Оплата праці журналістів здійснюється відповідно до вимог законів...

 

 

Оплата роботи журналістів, які перебувають у цивільних відносинах з редакціями, визначаються у цивільно-правовому договорі.

 

 

5. Редакції можуть відряджати журналістів для виконання службових обов’язків у місця надзвичайних подій. Відшкодування збитків, заохочення і надання пільг журналістам, які виконують (виконували) службові обов’язки у місцях надзвичайних подій, забезпечують власники (засновники) засобів масової інформації. У разі неможливості надати такі гарантії редакції не мають права відряджати журналістів у місця і надзвичайних подій...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час провадження професійної діяльності у місцях надзвичайних подій...

 

 

 

6. Редакції можуть додатково до страхових виплат та у випадках, коли страхові виплати є недостатніми чи відсутніми, відшкодовувати журналістам або їх близьким родичам шкоду збитки, заподіяну журналістові внаслідок ушкодження його здоров’я або в разі його смерті під час виконання трудових обов’язків, за рахунок прибутку, що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

 

 

 

 

 

 

 

Розділ IV

…ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ

 

 

Стаття 13.

1. Журналіст не може користуватися правами та свободами журналіста для:

 

 

 

1) закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права та свободи людини;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) пропаганди винятковості, переваги...

 

2. ...та/або зашкоджують здоров’ю людей.

 

 

Стаття 14. Умови звільнення журналіста від відповідальності

 

 1. У разі коли через засіб масової інформації поширено подану журналістом недостовірну інформацію, яка принижує честь, гідність, ділову репутацію особи або порушує її права та законні інтереси, журналіст звільняється від відповідальності, якщо:

 

 

 

 

 

1) ...або була розміщена організаціями на офіційних веб-сайтах;

 

 

2) інформація є дослівним цитуванням заяв і виступів (усних і друкованих) посадових осіб організацій, їх прес-служб, народних депутатів України, кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України та у депутати рад усіх рівнів, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів;

 

 

 

 

 

3) інформація поширювалася без попереднього запису та містилася у виступах осіб, які не є працівниками засобу масової інформації;

 

 

 

 

 

 

4) інформація вже була поширена іншим засобом масової інформації, зареєстрованим в установленому порядку, і є посилання на нього;

 

 

 

6) інформація, що містить державну чи іншу таємницю, яка охороняється законом, одержана законним шляхом або є суспільно необхідною;

 

 

 

 

 

---------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) звільнення від відповідальності передбачено іншим законом.

 

 

 

2. У разі розгляду судом спору щодо порушення честі, гідності, ділової репутації та заподіяної моральної (немайнової) шкоди між журналістом як відповідачем та організацією, її посадовою особою (посадовими особами), політичною партією, виборчим блоком, іншою публічною особою як позивачем суд може призначити компенсацію за заподіяння моральної (немайнової) шкоди лише за наявності умислу журналіста. Суд враховує наслідки використання позивачем можливостей позасудового врегулювання спору. З урахуванням зазначених обставин суд може відмовити у компенсації за заподіяння моральної (немайнової) шкоди.

Умислом журналіста є усвідомлення того, що поширюється недостовірна інформація, та бажання настання негативних наслідків для особи, про яку поширена ця інформація.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

--------

 

 

Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі провадження журналістом своєї професійної діяльності, встановлює основи її правового захисту, права та обов’язки журналіста, відповідальність за порушення законодавства про захист професійної діяльності журналіста.

 

 

 

 

пов’язана зі збором

 

Журналіст може провадити професійну діяльність, перебуваючи у трудових або цивільних правовідносинах з редакцією засобу масової інформації (далі – редакція) або діючи за її дорученням чи самостійно.

 

 Стаття 3. 1. 1)

1) покладення обов’язків на органи законодавчої, виконавчої і судової влади, органи місцевого самоврядування, об’єднання громадян, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності (далі — організації), їх посадових осіб надавати журналісту об’єктивну, достовірну інформацію про свою діяльність та прийняті рішення;

 

 

4) установлення відповідальності за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, у тому числі за насильство над ним і його близькими чи погрозу застосування насильства або інших незаконних дій.

 

 

 

 

 

 

2. Держава гарантує журналісту вжиття відповідних заходів реагування в разі посягання

 

 

Розділ II

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖУРНАЛІСТА

 

 

Стаття 5. Права і свободи журналіста

 

1) збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію в усному, письмовому або іншому вигляді;

 

3) створювати та опрацьовувати твори, поширювати інформацію, погляди і переконання, оціночні судження і коментарі через засоби масової інформації;

 

 

5) запитувати усну, письмову інформацію про діяльність організацій, їх посадових осіб;

 

 

 

 

 

7) на доступ (зйомка, запис) до документів і матеріалів, статистичних даних, архівних, бібліотечних, музейних фондів, за винятком тих, що містять відомості, які становлять державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення яких заподіює шкоду особі, суспільству та державі;

 

 

10) після пред’явлення документа, що засвідчує його професійну належність, перебувати і збирати інформацію в районах стихійного лиха, катастроф, у місцях аварій, масових заворушень, воєнних дій, на територіях, де оголошено надзвичайний стан, крім випадків, передбачених законом.

 

 

 

11) використовувати, опубліковувати, оголошувати чи іншим способом відтворювати зміст документів, листів, інших матеріалів або їх фрагментів, іншим способом поширювати інформацію, зокрема одержану з використанням аудіо- та відеозапису, кіно- і фотозйомки, якщо це не суперечить чинному законодавству й не пов’язано з порушенням конституційних прав та свобод людини і громадянина, не є втручанням в його особисте і сімейне життя...

 

 

 

12) поширювати підготовлені ним твори (фонограми, відеозаписи, письмові тексти тощо) за власним підписом (авторством) або під умовним ім’ям (псевдонімом), застерігати від розголошення таємниці псевдоніму;

 

13) не розкривати джерело інформації або інформацію, яка дає змогу встановити джерела інформації...

 

14) відмовитися від виконання доручення редакції, якщо воно суперечить чинному законодавству...

Перелік прав і свобод журналіста, передбачених цим Законом, не є вичерпним. Права і свободи журналіста можуть бути обмежені лише законом.

 

Стаття 6. 1.

8) задовольняти прохання осіб, які надали відомості, щодо зазначення джерела інформації...

 

10) перебуваючи в місцях збройних конфліктів, вчинення терористичних актів, ліквідації небезпечних злочинних груп, дотримуватися вимог щодо нерозголошення планів спеціальних підрозділів, не пропагувати дій терористів та інших злочинних груп, їхніх вчинків і заяв, спеціально інспірованих для засобів масової інформації, не виступати в ролі арбітра, не втручатися в інцидент.

 

 

Стаття 7. Редакційна свобода журналіста

 

1. Редакційна свобода журналіста забезпечується керівництвом редакції та полягає...

2. Редакційна свобода журналіста передбачає право самостійно вирішувати всі питання, пов’язані зі збиранням, одержанням, зберіганням та використанням інформації.

3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування – засновники засобу масової інформації, їх посадові та службові особи не мають права втручатися в редакційному політику...

Розкриття інформації, джерела інформації може бути тільки за виняткових обставин, якщо життєво важливі суспільні або особисті інтереси перебувають під загрозою.

 

Стаття 8.

4. Редакційний статут засобу масової інформації визначає:

основні вимоги до забезпечення точності, об’єктивності, неупередженості та збалансованості інформації, що поширюється засобом масової інформації;

вимоги до поширення конфіденційної інформації;

вимоги до поширення інформації про насильство;

вимоги до поширення інформації про злочини;

вимоги до поширення інформації про різні групи населення...

вимоги до захисту дітей від негативного впливу інформації, що поширюється засобом масової інформації...

вимоги до дотримання авторських та суміжних прав при поширенні інформації;

 

5.

внесення на розгляд органів управління засобу масової інформації питання про відсторонення від керівництва засобом масової інформації або його підрозділами осіб...

 

6. Редакційний статут засобу масової інформації має бути оприлюднений. Копія редакційного статуту протягом семи днів з часу його прийняття або внесення змін до нього надсилається спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері інформації.

 

7. ...журналісти гарантують власнику засобу масової інформації або уповноваженим ним особам можливість оприлюднити його позицію.

 

Стаття 9.

1. Журналісти з власної ініціативи можуть утворювати громадські організації журналістів, які діють відповідно до статутів цих об’єднань.

2. ...права, передбачені статутами громадських організацій журналістів та законодавством України.

 

 

Розділ IІI Стаття 10.

1. Підставами застосування особливих норм соціального захисту...

1) творчий характер, інтенсивність інтелектуальної праці, ненормований робочий день за умови суворої регламентації редакційного і технологічного процесу підготовки та випуску видань і програм;

 

3) постійне велике морально-психологічне навантаження, виконання службових обов’язків і творчих планів у стресових ситуаціях;

4) систематичне перебування у відрядженнях та поїздках, зокрема в місцях надзвичайних подій...

 

5) постійний пошук нової інформації та її джерел...

 

 

Стаття 11.

1. Журналісту гарантується право на охорону праці, одержання пільг та компенсацій, на медичний огляд, соціальне страхування, проведення всебічного розслідування внаслідок настання нещасних випадків, смерті та заподіяння шкоди здоров’ю...

Журналіст підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства.

Відшкодування шкоди, заподіяної журналісту внаслідок ушкодження його здоров’я або в разі смерті журналіста...

 

2. Журналіст має право на щорічну відпустку тривалістю 36 календарних днів та частково оплачуване санаторно-курортне лікування за рахунок коштів власників (засновників) засобів масової інформації.

3. Оплата праці журналіста здійснюється відповідно до вимог законів...

 

Оплата праці журналіста, який перебуває у цивільних відносинах з редакціями, визначається у цивільно-правовому договорі.

 

5. Редакції можуть відряджати журналістів для виконання службових обов’язків у місця воєнних конфліктів, а також аварій, пожеж, катастроф, стихійного лиха та інших надзвичайних подій. Відшкодування збитків, заохочення і надання пільг журналістам, які виконують (виконували) службові обов’язки у місцях воєнних конфліктів і надзвичайних подій, забезпечують власники (засновники) засобів масової інформації. У разі неможливості надати такі гарантії редакції не мають права відряджати журналістів у місця воєнних конфліктів і надзвичайних подій...

У разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час провадження професійної діяльності в місцях воєнних конфліктів і надзвичайних подій...

 

6. Редакція може додатково до страхових виплат та у випадках, коли страхові виплати є недостатніми чи відсутніми, відшкодовувати журналісту або його близьким родичам збитки, заподіяні журналістові в разі його смерті, тілесного ушкодження або захворювання під час виконання професійних обов’язків, за рахунок прибутку редакції, що залишається після сплати нею податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

 

 

Розділ IV

…ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТА

 

Стаття 13.

1. Журналіст не може користуватися правами та свободами журналіста для вчинення таких дій:

 

1) публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій; порушення територіальної цілісності України; пропаганда війни, насильства, жорстокості; розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі; вчинення терористичних актів; посягання на права та свободи людини;

2) пропаганда винятковості, переваги...

2. ... та/або завдають шкоди здоров’ю людей.

 

Стаття 14. Звільнення журналіста від відповідальності

 

1. Редакція, журналіст не несуть відповідальності за поширення інформації, яка не відповідає дійсності, принижує честь і гідність громадян і організацій, порушує права і законні інтереси громадян або являє собою зловживання свободою діяльності засобів масової інформації і правами журналіста, якщо:

 

1) ...або була розміщена організаціями на їхніх офіційних веб-сайтах;

 

2) інформація є дослівним відтворенням, цитуванням заяв і виступів (усних і друкованих) посадових осіб організацій, їхніх прес-служб, народних депутатів України, кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України та в депутати рад усіх рівнів, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів;

3) інформація поширювалася без попереднього запису (в прямому ефірі) та містилася у виступах осіб, які не є працівниками засобу масової інформації, і журналіст, діючи добросовісно, не мав змоги припинити поширення зазначеної інформації;

 

4) інформація вже була поширена іншим зареєстрованим в установленому порядку засобом масової інформації і є посилання на нього;

 

6) в інформації розголошується таємниця, яка спеціально охороняється законом, проте цю інформацію не було отримано журналістом незаконним шляхом;

 

7) інформацію з обмеженим доступом поширено без згоди її власника, оскільки ця інформація є суспільно значимою, тобто вона є предметом громадського інтересу і право громадськості знати цю інформацію переважає право її власника на її захист.

8) звільнення від відповідальності передбачено іншим законом.

 

2. У разі розгляду судом спору щодо захисту честі, гідності, ділової репутації та щодо заподіяної моральної (немайнової) шкоди між журналістом як відповідачем і організацією, її посадовою особою (посадовими особами), політичною партією, виборчим блоком, іншою публічною особою як позивачем суд може призначити компенсацію за заподіяння моральної (немайнової) шкоди лише за наявності умислу в діянні (дії або бездіяльності) відповідача, який, поширивши недостовірну інформацію, усвідомлював протиправний характер цього діяння, передбачав наслідки завдання шкоди честі, гідності, діловій репутації позивача і бажав настання цих наслідків. Суд враховує наслідки використання позивачем можливостей позасудового врегулювання спору. З урахуванням зазначених обставин суд може відмовити в призначенні компенсації за заподіяння моральної (немайнової) шкоди.

 

Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8) у Кримінальному кодексі України статтю 171 “Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів” доповнити частиною другою такого змісту:

Те саме діяння, вчинене шляхом насильства над журналістом і його близькими родичами чи погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дій –

карається обмеженням волі на строк від трьох до шести років.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вище в законопроекті (у статті 1) було зазначено, що друковані засоби масової інформації, аудіовізуальні (електронні) засоби масової інформації, інформаційні агентства (далі – засоби масової інформації)

 

 

 

 

 

Перша згадка в тексті «організацій» потребує «розшифрувати» це поняття тут, а не в розділі ІІ ст.5. 1. 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Треба посилити відповідальність за насильство над журналістами. Для цього запропонувати в Кримінальному кодексі України статтю 171 "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів" доповнити частиною другою такого змісту:

Те саме діяння, вчинене шляхом насильства над журналістом і його близькими чи погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дій –

карається обмеженням волі на строк від трьох до шести років.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У законодавстві вживається термін «оціночні судження» (Закон «Про інформацію»)

 

 

 

 

 

 

Перша згадка в тексті «організацій» була вище

 

 

 

 

 

 

 

Пропонується конкретизувати й розширити поняття «доступ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виділити комами зворот: «що засвідчує його професійну належність».

Вжити юридичний термін «масові заворушення» (ст. 294 КК України) і доповнити перелік «місць» територіями, де оголошено надзвичайний стан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропонується конкретизувати поняття «надзвичайні події» і додати до них воєнні конфлікти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ушкодження здоров’я» – не вживається в юридичній термінології

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропонується уточнити, що йдеться про прямий ефір, і додати що журналіст діючи добросовісно, не мав змоги припинити поширення зазначеної інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додати пункт. Українське законодавство містить термін «суспільно значима інформація», тобто така, яка є «предметом громадського інтересу». Цей термін згадано в частині 11 статті 30 Закону України «Про інформацію» та в частині 3 статті 47-1 того ж Закону, причому у зв’язку з можливим поширенням конфіденційної інформації без згоди її власника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додати пункт. Треба посилити відповідальність за насильство над журналістами. Для цього запропонувати в Кримінальному кодексі України статтю 171 “Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів” доповнити частиною другою.