Всеукраїнський семінар "Культура мови - культура нації" (мовностилістичні поради)

Як правильно написати – довгострокова чи довготермінова (відпустка, угода, позика тощо)? Прикметники «довгостроковий» і «довготерміновий» – взаємозамінні синоніми, пояснюють мовознавці. Можна писати, наприклад, «довгострокова угода (позика)», «довготермінова угода (позика)». Але є й відмінність: термін означає насамперед відтинок, проміжок часу визначений, установлений, а строк – це, крім того, відрізок часу взагалі. Отож у сполученні зі словом «відпустка» ліпше вжити прикметник довготермінова.

Як утворити ім’я по батькові від складного імені Богдан-Ігор? На практиці трапляється, що саме так і пишуть – подвійне ім’я по батькові, в якому відмінюється лише друга частина (наприклад, у родовому відмінку – Василя Богдан-Ігоровича). Водночас корисно знати, що згідно з Правилами реєстрації актів цивільного стану в Україні, зареєстрованими в Міністерстві юстиції від 18.11.2003 № 1058/8379, якщо батько має подвійне ім’я, то дитині присвоюється ім’я по батькові за одним із них на вибір батьків.

Дуже часто під впливом російської мови потрапляють на шпальти видань словесні конструкції із займенником їх: «припинено їх злочинну діяльність», «на їх посадах» тощо. В українській мові цей присвійний займенник має форму їхній, а їх – це форма родового або знахідного відмінка особового займенника вони (у російській мові в обох випадках вживається форма их). Отож правильні конструкції – «припинено їхню злочинну діяльність», «на їхніх посадах» (порівняйте: «нещодавно їх засуджено»).

Близькістю двох мов пояснюється й уживання калькованого вислову підтвердження тому. Правильно – підтвердження того (залежне слово при цьому іменникові має стояти в родовому відмінку).

Яке закінчення -у чи -а має в родовому відмінку однини іменник файл. Це слово має закінчення -у в усіх значеннях – і як «цілісна сукупність даних у пам’яті комп’ютера», і як «прозора поліетиленова тека».

Останнім часом розширилася сфера вживання слова сектор: «сектор безпеки», «сектор економіки», «науковий сектор», «сектор обліку кадрів». У Великому тлумачному словникові сучасної української мови зафіксовано, що це слово в родовому відмінку має закінчення -а в усіх значеннях – і як математичний термін на позначення частини круга, і як частина певної площі, ділянка, район, і як складова частина чогось, і як підрозділ в установі (організації). Іменники чоловічого роду – терміни іншомовного походження, які означають елементи будови чогось, конкретні предмети, геометричні фігури та їх частини, – у родовому відмінку однини (у твердій та мішаній групах) мають закінчення -а: сегмента, сектора. Водночас нормативне видання – академічний Український орфографічний словник (2006) – фіксує, що сектор у значенні «підрозділ» має закінчення -у. Отож правильне написання – «сектору преси», «наукового сектору». Є різниця й у формі прикметника до зазначеного слова: секторний – пишеться про те, що має форму сектора як частини геометричної фігури («стенд секторної форми»). А секторальний – уживається в решті значень («секторальна нарада», «секторальні проблеми» тощо).

Інколи з помилками пишуть чи вимовляють сектор Газу або сектор Газа. Оскільки Газа – це місто, сектор цього міста (чи смуга в ньому) може бути сектором Гази. Універсальний словник-енциклопедія подає саме цей варіант – «Сектор Ґази» (обидва слова – з великої літери, бо йдеться про назву території в Палестині).

А як треба писати Вчена Рада чи вчена рада? Зазвичай обидва слова – з малої літери, але якщо в закладі чи установі є ієрархія вчених рад (наприклад, є Вчена рада університету і вчена рада його підрозділу – інституту), то пишемо з великої літери перше слово – Вчена рада (університетська).

У текстах документів, друкованих виданнях часто по-різному пишуть назви відомих іноземних компаній (англ. – Microsoft, IBM, McDonald’s та ін.). Одні автори беруть назви в лапки, другі транслітерують, треті перекладають... Фахівці радять транслітерувати й писати без лапок: Майкрософт, АйБіЕм, МакДоналдс.

Не потрібно брати в лапки й писати з великої літери назви таких відомих марок автомобілів, як тойота, вольво, форд, мерседес тощо.

Запозичені слова й терміни на зразок топ-менеджер, СD-плеєр, СВЧ-тонер пишуться через дефіс, оскільки вони іншомовного походження. Разом пишуться слова з такими загальновживаними початковими елементами, як стерео, авто, аеро, гідро, електро, кіно, радіо, фото, відео (наприклад, відеотека, аеромобіль, стереоефект).

Як сказати українською мовою «для юношей старше 17 лет»? Ось варіанти невдалих («дослівних») перекладів: «для юнаків, що старші 17 років»; «для юнаків, які старше 18 років»... Найліпше сказати: для юнаків після 17 років.

На форумі в Інтернеті одного з мовознавців запитали, як правильно – «звернути увагу начальників на упущення» чи «звернути увагу начальникам на упущення»? По-перше, замість слова «упущення», яке вживається рідко, ліпше написати недогляд, радить фахівець. По-друге, правильне формулювання – «звернути увагу начальників на недогляд» або ж «порадити (чи наказати) начальникам звернути увагу на недогляд».

Громадянин може «звернутися за цим питанням до юриста» чи правильно – «звернутися по цьому питанню...»? Ліпше казати – з цього питання. Форма з прийменником по має значення мети (пор. піти по хліб). А форма з прийменником за означає умову або причину (пор. за порадою редактора автор пішов по гранки статті).

Ще одне запитання: «на Закарпатті» чи «у Закарпатті»? Відповідь: за аналогією до прийменникової сполуки «в Україні» – у Закарпатті.

Нерідко на початку речення вживаються усталені конструкції «відповідно до...», «згідно з...». Після них не потрібно ставити коми. Не виділяється комами і слово «водночас», яким можна перекласти російські звороти «вместе с тем», «наряду с этим», «в то же время». Прислівник «водночас» у значенні вставного слова не вживається.

Приклади перекладу з російської мови деяких усталених сполучень зі словами, що мають корінь след:
следовать чьему-то примеру – наслідувати чийсь приклад;
следовать подобной логике – йти за подібною логікою (наслідувати подібну логіку);
следовать советам врача – виконувати поради лікаря;
как следует – як слід;
из сказанного следует – зі сказаного випливає;
как и следовало ожидать – як і слід було чекати;
поезд дальнего следования – потяг далекого прямування.

Не матиме рації автор, який напише: «На розслідування справи пішли півтора роки» (правильно – «...пішло півтора року»).

Кальковану фразу «в суворому розумінні» (рос. – «в строгом понимании») слід відредагувати так: «у точному значенні» (слова, терміна тощо).

Щодо словосполучення «стрілецький ланцюг». Якщо йдеться про бойовий порядок стрільців, розташованих на певній відстані один від одного, то в цьому значенні Російсько-український словник для військовиків (1995) рекомендує тільки словосполучення стрілецька розстрільна (в останньому слові наголос на о). Інший словник, виданий за радянських часів, радить варіант стрілковий цеп. Але слова «стрілковий» (з наголосом на о), як і «розстрільна», не зафіксовано в сучасних академічних виданнях, що відображають лексику української літературної мови початку XXI століття. Отже, можливий варіант для військової термінології – «стрілецький цеп» (Русско-украинский словарь, 1984).

Приклад невдалого перекладу з російської – фраза «зробити упор на тих чи інших питаннях» (рос. – «сделать упор на тех или иных вопросах»). Правильно треба написати – зробити натиск на певних питаннях, бо тут ідеться про зосередження уваги, а не про «упор» як предмет чи місце, в яке впираються. Є ще варіант зробити наголос на... (наголосити на...) – у значенні «сделать ударение на чем». І замість «ті чи інші» рекомендується вживати певні або ті чи ті.

Ось низка усталених російських словосполучень з лексикону ділової людини і їхні відповідники українською мовою:
меры по предупреждению – запобіжні заходи (заходи запобігання);
в полной безопасности – у цілковитій безпеці;
наводить справки – довідуватися;
без видимой причины – не знати, з якої причини;
наверстать упущенное – надолужити прогаяне;
точно известно – достеменно відомо;
вынести благодарность – скласти подяку;
единообразные формы учета – однакові форми обліку;
оценить по достоинству – належно оцінити;
косвенные результаты – побічні результати;
письмо с уведомлением – лист з повідомленням про вручення;
смещать с должности – знімати з посади.


За науковими виданнями й матеріалами ЗМІ
підготовлено ВБФ «Журналістська ініціатива»